Ms.Hương

Trưởng ban đổi mới

Support có tâm và có tầm nhất hệ mặt trời

Mr. Đăng

Quan hệ khách hàng

Mr. Nam

Trưởng ban tổ chức sự kiện

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

MS. Loan

Kế toán trưởng

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Pepper Cheak

Head of Innovation

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Ron Kingsley

Customer Relations

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Ellen Hook

Head of Operations

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.

Peter Dean

Managing Director

Generates organizational mission ownership by giving employees the power to recommend and assist with developing the needed changes at the user-level to achieve effectiveness.